Xe kéo

Trang  -

Một phương tiện di chuyển rất hợp thời trang vào lúc xưa. Xin đọc bài viết về lịch sử của chiếc xe kéo do Ông Phạm Trọng Lễ trình bày ở trang 2.

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

Phu kéo xe ở Hà Nội

Phu kéo xe ở Hà Nội

Phu kéo xe ở Hà Nội

Phu kéo xe ở Hà Nội

Phu kéo xe ở Saigon

Phu kéo xe ở Saigon

. .
Những người đàn bà làm phu kiệu

Đồ Sơn

Đồ Sơn

Đồ Sơn

Đồ Sơn

Phu kiệu ngồi nghỉ

. . .

 

Ði trở ra